Deschiderea oficial? a ?antierului

Vineri, 3 aprilie 2014, am deschis oficial ?antierul din B?neasa Shopping City. Evenimentul s-a bucurat de prezen?a colaboratorilor echipei, a presei ?i a membrilor EFdeN, dar ?i a fo?tilor decatle?i din PRISPA. Deschiderea oficial? a ?antierului a fost un motiv pentru a le mul?umi tuturor celor care au sus?inut aceast? ini?iativ?, dar ?i un moment de s?rb?toare pentru to?i cei implica?i.

Dup? un an de proiectare, dup? nenum?rate ?edin?e, dezbateri ?i posibile solu?ii, am ajuns la proiectul final, iar pe 3 aprilie, în parcarea din B?neasa Shopping City s-a sim?it ner?bdarea de a începe construc?ia casei viitorului. Evenimentul a avut dou? p?r?i: o sesiune de discursuri, urmat? de una de networking, chiar pe locul unde se va în?l?a prototipul nostru de cas? solar?.

Seria de discursuri a debutat cu un cuvânt din partea lui Claudiu Butacu, pre?edintele Asocia?iei Solar Decatlon Bucure?ti, care a pus accent pe importan?a prezen?ei Solar Decathlon Europe în România, dar ?i ineditul acestei competi?ii interna?ionale. Din partea echipei EFdeN a mai preluat cuvântul ?i Mihai Toader-Pasti, Managerul de Proiect al EFdeN, care a vorbit despre provocarea de a crea o echip? multidisciplinar? func?ional? de voluntari ?i despre drumul de la concept la realitate.

Partenerii EFdeN nu au vorbit doar despre o implicare a organiza?iilor pe care le reprezint? într-un proiect inedit, ci despre cum au fost cuceri?i de munca ?i entuziasmul echipei de studen?i ?i despre rela?ia deosebit? care s-a dezvoltat în timp ca urmare a colabor?rii. Romstal ?i-a exprimat înc? o dat? suportul necondi?ionat pentru buna reprezentare a României peste hotare. Din partea gazdelor, Roxana Rãcãnel, Advertising & Direct Communication a B?neasa Developments,  a declarat ca ei vor sus?ine inova?ia decatle?ilor ?i educa?ia tinerilor români pentru a face o diferen?? in domeniul proiectelor sustenabile. Petre Butu, Vicepre?edinte Divizia Power a Schneider-Electric, a amintit de intensitatea ?i dificultatea pe care le presupun acest proiect ?i i-a asigurat pe tinerii membri ai EFdeN de tot sprijinul Schneider-Electric în implementarea solu?iilor alese. Alina Bâclea, Residential Market Manager Saint-Gobain, a luat cuvântul, exprimându-?i admira?ia pentru multidisciplinaritatea din EFdeN ?i a aplaudat colaborarea dintre specialit??i, demn? de organiza?ii de renume interna?ional. În încheiere, Steven Borncamp, Pre?edintele RoGBC, a punctat importan?a unui astfel de proiect în evolu?ia locuirii în România ?i Europa ?i le-a urat success celor din EFdeN în procesul de a ob?ine certificarea Living Building Challenge.

Discursuri

Dup? momentul discursurilor, to?i cei peste o sut? de invita?i, au p??it pentru prima dat? în perimetrul destinat construc?iei prototipului EFdeN. Aici fiecare dintre cei prezen?i ?i-au pus amprenta pe funda?ia casei, printr-o semn?tur? ?i o dedica?ie pe unul dintre picioru?ele reglabile de sus?inere a prototipului – funda?ia temporar? a acestei cl?diri.  Chiar din acest loc, Tudor Prisecaru, Subsecretar de Stat în Ministerul Educa?iei Na?ionale, a felicitat din nou echipa ?i le-a urat acestora mult succes în confruntarea cu celelalte 19 echipe pe p?mânt francez.

Deschis cu succes, ?antierul EFdeN urmeaz? s? fie de acum activat de opera?iunile de construc?ie. Pânã în iunie decatle?ii EFdeN vor fi prezen?i atât pe situl din parcarea B?neasa Shopping City, cât ?i la Universitatea Tehnic? de Construc?ii Bucure?ti, desf??urând în paralel dou? spa?ii de lucru. Cu siguran??, din a doua jum?tate a lunii aprilie, o simpl? trecere prin parcarea mall-ului, v? va face martorii construc?iei casei viitorului!

Semnaturi pe fundatia casei

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

en_US